قانون مداری

سلام
از نظر من قانون مداری در هر شرایطی خوب است.
حتی اگر قانون نیز اشتباه باشد.
مهم ترین مساله که باعث میشه میلی به قانون مداری نداشته باشیم . تبعیض در عمل به قانون هست.
امروز با شخصی صحبت میکردم لفظ آشنایی همه این کار را میکنند تو هم انجام بده را گفت.
واقعا برای من سوال هست که مثلا آقای x وقتی که به قانون عمل نمیکند و این عدم عمل به قانون باعث ضایع شدن حقوق دیگران میشود در مقابل وجدان خود راضی هست؟
خود شما وقتی مثلا استفاده نادرست از منابعی داری که به امانت دست شماست شب وجدانت ناراخت نیست.
من توی ارتش خدمت میکردم. خب استفده ناصحیح از اموال دولتی مثل کاغذ و پرینتر و استفاده شخصی
عدم رعایت در مصزف آب و برق و ….
بعد همین رو تعمیم میدم اگر اون شخص فرمانده من بشه فرمانده ارتش با این خصوصیاتش اون وقت چه توقع دزدی ازش هست؟
این مثال رو زدم که گفته باشم هر چیزی آغازی داره و بی قانونی های بزرگ آغاز کوچکی دارند.
من همیشه سعی میکنم تا میتونم قوانین رو رعایت کنم.
شاید ادامه داشته باشد.