تولدت مبارک

آمدی یا آمدم؟
مهم بودن بود.
****
میان آسمان
وسط ابرها
ثانیه ها گاهی از هم سبقت می گرفنتد.
کاش عشق ثانیه ها را به جرم سرعت زیاد جریمه می کرد ….
و محکوم به ماندن در زمان بدون عشق می شدند.
****
یک سال گذشت
تولدت یک سالگی ات مبارک