لحظه ای گذشت

لحظه ای دیگر هم گذشت
لحظه ای به طول یک سال
لحظه ای که دیگر تکرار نمی شود
از عمق تاریکی شروع و به اوج روشنایی رسید
چه زیبا معنا بخشیدی به من
“من” را نیست کردی همه “تو” شدم
سال نو مبارک
سالی که از پارک ساعی شروع شد و در میان مه توچال تمام !
چه زیبا بود تمامش
حتی خوابو خیالش