با ماه قهر کردم

من بودم و ستارگان
تنها میان بیابان
چهره ات را میان آسمان ترسیم کردم
آسمان حسادت کرد.
شهابی چهره ات را خط خطی کرد ….
دوباره ترسیمت کردم
….
این بار ماه حسادت کرد
نور افشانی کرد
چهره ات محو شد.
با ماه قهر کردم……

( خاطرات شب گشتی پادگان)