عشق ما

عشق ما دهکده ای است که هرگز به خواب نمی رودنه نه به شبان نه به روز

وجنبش و شور وحیات یک دم درآن فرو نمی نشیند

هنگام آن است که دندان های تو را دربوسه ئی طولانی چون شیری گرم بنوشم

تا دست تو را به دست آرم

از کدامین کوه می بایدم گذشت تا بگذرم

ازکدامین صحرا

ازکدامین دریا

می بایدم گذشت تا بگذرم

روزی که اینچنین به زیبایی آغاز می شود ازبرای آن نیست که در حسرت تو بگذرد

سلااااااااااااااااام عزیزک مریم الان سربازی رفتی شدی کچل یک جوجوی سرباز خیلی دلم برات تنگ شده جابر دوست دارم نگران نباش مراقب خودم هستم