حس زندگی

زندگی را آنجا در میان انگشتان دستانم حس کردم که دستانی به گرمای عشق آن را میفشارد

زندگی را آنجا در میان زلالی اشکانی یافتم که برای دوست داشتنم گونه هایی را نوازش میداد

زندگی را یافتم نه در خود زندگی بلکه در قلبی که زندگی را مینواخت در قلبی که برایم می تپید

پاسخ دهید