برای تو که همه ی عشقمی

آن هنگام که سکوت تمامی وجودم رادرآغوش می کشد

رویای باتوبودن مرهم تمامی دلتنگی هایم می شود

وآن لحظه سبکبال ازآرامش با تو بودن

همچون کسی که می جاودانگی را نوشیده است

دیوانه وارتا آسمان ها برایت به رقص می آیم

وآنجاست که تمامی وجودت راباوجودم ترکیب می کنم

وبوسه هایت سرود زندگی را برمن روانه می کند

آی

وای

فریادی برمی آورم

تاپهنای آآسمان ها راازگرمای این عشق به آتش کشم

تا همه را در برابراین عشق به سجده افکنم

سلام عزیز دلم اومدم یک باردیگه یگم خیلی دوست دارم و تولدت پیشاپیش

مبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارک روزی کنار هم با هم این روزارو جشن میگیریم

پاسخ دهید